Petycja BKSP - 155 - X - 66/23
Petycja w ochronie Rodziny

Petycja do Sejmu RP Petycja do Sejmu RP Petycja do Sejmu RP

Ekspertyza Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Prawnych Regulacji

Decyzja Komisji ds Petycji o skierowaniu dezyderatu do Ministra Sprawiedliwości.


Możliwość przesłania komentarza po zalogowaniu kluczem P66
petycja w formacie pdf

Inicjator rejestrujący sprawę lub Zarządzający może przedstawić cel i prośbę do uczestników.
Cel będzie widoczny w Metryce sprawy.
Cel i prośba będą widoczne także na stronie głównej (Lista Spraw Jawnych) jeżeli Lider ustanowi opcję jawności 2 - jawność negocjacji dla Obserwatorów.