2023-12-02

Proponowany sposób komunikacji w konfliktach


Porozumienie / Sentencja Inicjator Zaproszony
1Cel
2Podmiot chroniony
3Wartość chroniona
4Sposób
5Termin
6Przyczyny konfliktu
komunikaty

Intencje – istota działania społecznego


Fragment Uchwały Stowarzyszenia Sędziów Polskich – Justitia, z dnia 25.11.2023 r.:

„Skutkiem refom będą zapadające w rozsądnym terminie stabilne wyroki. Wraz z naprawą fundamentów należy wprowadzić do sądów nowoczesne technologie, zapewnić najlepszych sędziów także w sądach rejonowych poprzez ujednolicenie statusu, zapewnić sprawność postępowań. Zbuduj z nami nowoczesne sądownictwo!”


Sędziowie określili cel nowoczesnego sądownictwa - stabilne wyroki w rozsądnym terminie. Sposób realizacji celu - nowoczesne tehnologie.
Szerokim łukiem omijana jest istota spraw wszelkich - intencje. Jeżeli uczestnicy (strony, sędziowie, prokuratorzy, komornicy) nadal będą mogli swobodnie działać w ukrytych celach a sprawność sądu ma dotyczyć jedynie prędkości, to rezultatem takiego reformowania będzie więcej agresji, krzywd, strat, konfliktów, rozbitych rodzin i ilości postępowań sądowych. Czy taki jest rzeczywiście cel Stowarzyszenia Sędziów Polskich?


Wspaniałym prezentem wszelkiej Władzy dla Cywilizacji było by odróżnienie sentencji (idea ochrony w sprawie) od wyroku (wymuszenie realizacji tej idei).
istota sprawy Urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości w roku 2014 przedstawili pierwszą zasadę etyki procesowej. Można ją określić także jako zasadę jawności intencji, elementarną zasadę komunikacji procesowej, definicję pojęcia prawnego "istota sprawy", projekt porozumienia / sentencji.
Autorami pisma są SSO Jan Bołonkowski i SSR Piotr Pełczyński.

"... w postępowaniu cywilnym to na powodzie ciąży obowiązek wskazania podmiotu chronionego, wartości chronionej, celu i sposobu ochrony. (...) Innymi słowy na powodzie jako osobie inicjującej postępowanie cywilne przed sądem - ciąży obowiązek precyzyjnego określenia istoty sprawy a brak realizacji tego obowiązku uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu.


Żądanie akceptacji tej zasady wywołuje agresję sędziów, wyprowadzają się z równowagi mimo urzędu powagi. Sędziowska pogarda dla jawności intencji, zwykłej, codziennej, ludzkiej komunikacji, zablokuje wszelkie reformy sądownictwa. Sędziowie uwielbiają sprawowanie władzy w zatajonych intencjach. Dowodem na to jest brak poprzedzania wyroków tym ustaleniem, o którym piszą urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości, które powinno być dokonane w czasie narady (nie wcześniej i nie później): Podmiot chroniony, wartości chronione, cel sądu, sposoby realizacji celu, rozpoznane przyczyny konfliktu / zdarzenia.


Czyste intencje na czystym talerzu.


14.02.2016r. Petycja do Senatu RP w sprawie jawności intencji sądu
petycja do Senatu RP

Uzasadnienie odrzucenia petycji prezentuje:
Ministerstwo Sprawiedliwości od minuty 15
Rozstrzygające w odrzuceniu petycji było stanowisko senatora Aleksandra Pocieja - od minuty 24:30:

"... aż tak szczegółowe rozwiązania one cofały by nas do pewnych rozwiązań od których nauka prawa odeszła jeszcze przed drugą wojną światową a może nawet przed pierwszą...


Senacka Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka uznaje jawność intencji w postępowaniu sądowym za coś archaicznego, zacofanego, zbędnego w nowoczesnym systemie prawnym. Były pogróżki administracji - jeżeli jeszcze raz przyjdziesz z takimi petycjami, będziesz ignorowany.Wobec sprzecznych stanowisk MS i Senatu - pytanie do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 13 lutego 2020 r. Rzecznikiem był wówczas Adam Bodnar.
Czy wszczęcie postępowania cywilnego, karnego, z oskarżenia publicznego bez wskazania przez inicjatora - podmiotu chronionego, wartości chronionej, celu inicjatora i proponowanych sposobów realizacji celu, narusza prawo pozwanego / oskarżonego do rzetelnego procesu? Odpowiedź:
BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Zespół Wstępnej Oceny Wniosków, Warszawa, 29 maja 2020 r.

W odpowiedzi na Pańską korespondencję, z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, uprzejmie informuję, że z uwagi na zakres posiadanych kompetencji oraz ich charakter, Rzecznik nie może udzielić odpowiedzi na pytania sformułowane w Pańskim piśmie z dnia 13 lutego 2020 r

Wioletta Lewicka-Szostak Dyrektor Zespołu
Prośby do kolejnych I Prezesow Sądu Najwyższego o zajęcie stanowiska w sprawie zasady jawności intencji przedstawionej przez MS załatwiane są ciągle identyczna formułką wykluczajacą komunikację - "Sąd Najwyższy nie udziela porad prawnych".

Niezawisłość


Kiedy jest mowa o sędziowskiej niezawisłości to tylko w takim znaczeniu, że zawsze jest czymś niezwykle pożytecznym. A może być także czymś niezwykle szkodliwym np.:

sądowa ochrona ewidentnego przestępstwa,

sprawowanie władzy w zatajonych intencjach,

orzekanie bez rozpoznania przyczyn konfliktu,

zmuszenie wyrokiem do zachowania wbrew sumieniu,

stosowanie klauzuli natychmiastowej wykonalności intencji zatajonych.

W każdym z wymienionych przypadków orzekanie może być sterylnie niezawisłe a jednocześnie skrajnie szkodliwe. Konieczne są kryteria oceny sędziowskiej niezawisłości np.:


Kryteria pożyteczności pracy sędziego w skali 1-10 punktów, ocenianej przez strony


1. Egzekwowanie jawności intencji inicjatora postępowania.

2. Możliwość negocjowania przez strony projektu porozumienia / sentencji w obecności sądu.

3. Czytelność sentencji sądowej w takim zakresie.

4. Możliwość dobrowolnej realizacji sentencji.

5. Poziom komunikacji procesowej. Możliwość pytania i otrzymywania odpowiedzi.

6. Sądowa kontrola rezultatu zarządzania.


Publicznie prezentowana statystyka społecznej pożyteczności pracy jednostki organizacyjnej sądu:


7. Udział porozumień stron w ogólnej ilości spraw zgłoszonych pozwami.

8. Ilość spraw zagłoszonych pozwami, zakończonych bez wymuszania zachowania wyrokiem.

9. Ilość stwierdzonych przez instancje kontrolne nieważności wyroków z powodu złamania zasad 1-6.


Kryteria praworządności państwowej


10. Działanie w granicach prawa, w celach ujawnionych, określonych zgodnie z zasadami określania celów.

11. Gotowość do naprawy szkody, krzywdy wyrządzonej własnym działaniem lub zaniechaniem działania.


Zasady określania celów

1. Określony jasno, szczerze, jednoznacznie, jednym zdaniem.

2. Niedopuszczalne jest wymuszanie realizacji celów zatajonych.

3. Oczekiwany, pożyteczny stan dobra wspólnego.

4. Niedopuszczalne jest równoczesne wymuszanie i utrudnianie realizacji celów.

5. Cele wcześniej, sposoby później.

6. Niewłaściwe jest formułowanie celów nieczytelnie, np. zmienić, wzmocnić, poprawić.

7. Tak formułowany, aby istniała możliwość kontroli realizacji.

8. Cel jest fragmentem intencji.

9. Jeszcze nie jest osiągnięty lub realizowany.


Marek Mruczkowski