Petycja BKSP - 155 - X - 66/23
Petycja w ochronie Rodziny

Petycja do Sejmu RP Petycja do Sejmu RP Petycja do Sejmu RP

Ekspertyza Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Prawnych Regulacji

Decyzja Komisji ds Petycji o skierowaniu dezyderatu do Ministra Sprawiedliwości.


Możliwość przesłania komentarza po zalogowaniu kluczem P66
petycja w formacie pdf

Praworządność Niezawisłość Prawomocność


Większość a może nawet wszystkie pomysły na praworządność dotyczą kuchni - powoływanie członków Krajowej Rady Sądownictwa, szybkość wydawania wyroków. Ani słowa o jawności intencji, ochronie rodziny, negocjacjach, polityce społecznej sądu rodzinnego, rozprawach kontrolnych, kontroli społecznej, o sądzie pokoju.

Odróżnienie sentencji od wyroku


istota sprawy W roku 2014 urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawili pierwszą zasadę etyki procesowej. Można ją określić także jako zasadę jawności intencji, elementarną zasadę komunikacji procesowej, definicję pojęcia prawnego "istota sprawy", projekt porozumienia / sentencji.
Autorami pisma są SSO Jan Bołonkowski i SSR Piotr Pełczyński.

"... w postępowaniu cywilnym to na powodzie ciąży obowiązek wskazania podmiotu chronionego, wartości chronionej, celu i sposobu ochrony. (...) Innymi słowy na powodzie jako osobie inicjującej postępowanie cywilne przed sądem - ciąży obowiązek precyzyjnego określenia istoty sprawy a brak realizacji tego obowiązku uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu.


Żądanie akceptacji tej zasady wywołuje agresję sędziów, wyprowadzają się z równowagi mimo urzędu powagi. Sędziowska pogarda dla jawności intencji, zwykłej, codziennej, ludzkiej komunikacji, zablokuje wszelkie reformy sądownictwa. Sędziowie uwielbiają sprawowanie władzy w zatajonych intencjach. Dowodem na to jest brak poprzedzania wyroków tym ustaleniem, o którym piszą urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości, które powinno być dokonane w czasie narady (nie wcześniej i nie później): Podmiot chroniony, wartości chronione, cel sądu, sposoby realizacji celu, rozpoznane przyczyny konfliktu / zdarzenia.


Czyste intencje na czystym talerzu.


14.02.2016r. Petycja do Senatu RP w sprawie jawności intencji sądu
petycja do Senatu RP

Uzasadnienie odrzucenia petycji prezentuje:
Ministerstwo Sprawiedliwości od minuty 15
Rozstrzygające w odrzuceniu petycji było stanowisko senatora Aleksandra Pocieja - od minuty 24:30

"... aż tak szczegółowe rozwiązania one cofały by nas do pewnych rozwiązań od których nauka prawa odeszła jeszcze przed drugą wojną światową a może nawet przed pierwszą...


Senacka Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka uznaje jawność intencji w postępowaniu sądowym za coś archaicznego, zacofanego, zbędnego w nowoczesnym systemie prawnym. Były pogróżki administracji - jeżeli jeszcze raz przyjdziesz z takimi petycjami, będziesz ignorowany.Wobec sprzecznych stanowisk MS i Senatu - pytanie do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 13 lutego 2020 r. Rzecznikiem był wówczas Adam Bodnar.
Czy wszczęcie postępowania cywilnego, karnego, z oskarżenia publicznego bez wskazania przez inicjatora - podmiotu chronionego, wartości chronionej, celu inicjatora i proponowanych sposobów realizacji celu, narusza prawo pozwanego / oskarżonego do rzetelnego procesu? Odpowiedź:
BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Zespół Wstępnej Oceny Wniosków, Warszawa, 29 maja 2020 r.

W odpowiedzi na Pańską korespondencję, z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, uprzejmie informuję, że z uwagi na zakres posiadanych kompetencji oraz ich charakter, Rzecznik nie może udzielić odpowiedzi na pytania sformułowane w Pańskim piśmie z dnia 13 lutego 2020 r

Wioletta Lewicka-Szostak Dyrektor Zespołu

Prośby do kolejnych I Prezesów Sądu Najwyższego o zajęcie stanowiska w sprawie zasady jawności intencji przedstawionej przez MS załatwiane są ciągle identyczna formułką wykluczajacą komunikację - "Sąd Najwyższy nie udziela porad prawnych".


Marek Mruczkowski
admin@sponline.pl