Autor tekstów i właściciel strony Marek Mruczkowski

Nie dajcie się nabrać na bajkę o sędziowskiej niezawisłości
To jest parawan za którym władza może być stosowana w dowolnym celu. Zamiast mieszać ludziom w głowach, lepiej byłoby precyzyjnie ujawniać intencje.

- cel określony zgodnie z ogólnymi zasadami formułowania celów.
- wskazanie podmiotu chronionego, wartości chronionych, sposobu realizacji celu.
- przyczyny konfliktu,
- zgoda na kwestionowanie prawdziwości, szczerości, słuszności działania inicjatora postępowania policyjnego, prokuratorskiego, sądowego, administracyjnego,
- identycznie zarządzającego konfliktem,
- przyzwolenie na porozumienie w konfliktach (prawdziwa niezależność władzy) a tylko w wyjątkowych przypadkach wymuszanie zachowania.
Takie warunki bezpieczeństwa są konieczne aby wykluczyć:
- realizowanie ukrytych celów,
- zmuszanie do zachowania wbrew sumieniu,
- destrukcję wartości pod pozorem ochrony tych wartości,
- zaspokajanie potrzeby satysfakcji z wyrządzania krzywdy.

Niezawisłość jako zbrodnia doskonała
Prof. Małgorzata Manowska, I Prezes SN
Szanowna Pani Prezes,
W okresie 20 lat wysłałem do I Prezesów SN wiele próśb o zauważenie potrzeby precyzyjnego ustalania celu przed wymuszaniem zachowania wyrokiem.

Mamy 20 lat wykluczania komunikacji, tak jakbym proponował coś straszliwie szkodliwego dla wymiaru sprawiedliwości. Szkodliwość jest ale w tej pogardzie dla głosu zwykłego obywatela. Szkoda dla sądu, państwa, rodziny, społeczeństwa ponieważ formułowanie celu przed sposobami jest gwarancją bezpieczeństwa i sądem pokoju. Wymuszanie zachowania w ukrytych celach jest sądem przyjaznym dla wszelkiej agresji. Przedstawiam ten drugi rodzaj sądu w załączonych pismach. Mam nadzieję, że Pani Prezes jako Szef Władzy Sądowniczej dostrzeże potrzebę powszechnego stosowania w sądzie powszechnym zasady: Cele przed sposobami. Równocześnie proszę o interwencję. Po udzielonej odpowiedzi przez kierownictwo Sądu Okręgowego nie mam już do kogo zwrócić się o ratownictwo. W związku z 28 letnią ochroną oszustwa komorniczego przez armię około 80 sędziów, udzieloną odpowiedź SO odbieram jako umyślne zabijanie takim narzędziem zbrodni doskonałej jakim jest sędziowska niezawisłość.
Marek Mruczkowski
Dokumenty wysłane do Pierwszego Prezesa SN widoczne są w zakładce biuro / czytelnia po zalogowaniu kluczem 638

Postulaty na rzecz sprawiedliwości
Zwracam się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o rozpatrzenie słuszności 5 postulatów.
Proponuję aby:
1. I Prezes Sądu Najwyższego pełnił funkcję Szefa Władzy Sądowniczej i był odpowiedzialny za:
a. formułowanie zasad etyki władzy w konfliktach (wszelkiej władzy - policyjnej, prokuratorskiej, sądowej, administracyjnej),

b. kontrolę przestrzegania tych zasad i stosowanie naturalnych konsekwencji ich naruszenia,
c. zakresy czynności prezesów sądów.
2. Wykluczyć administracyjne powoływanie i odwoływanie prezesów sądów jako równoznaczne z administracyjnym regulowaniem poziomu sędziowskiej autonomii / niezawisłości. Zastąpić wyborem i odwoływaniem przed upływem kadencji demokratycznym głosowaniem sędziów jednostki organizacyjnej.
3. Standardowe porozumienie stron a także sentencja sądowa były ujawnieniem intencji w 5 punktach:
a. przyczyna konfliktu,
b. podmiot chroniony,
c. wartości chronione,
d. cel (pożyteczny rezultat działania zespołu procesowego oraz innych osób i instytucji, których zarządzone sposoby dotyczą),
e. sposoby realizacji celu, z wykluczeniem wymuszania zachowania wyrokiem bez próby porozumienia stron / sentencji w takim zakresie.
4. Sprawy rodzinne były regulowane porozumieniem / sentencją jak wyżej a nie wymuszaniem zachowania wyrokiem w ukrytych / domyślnych intencjach.
5. Podstawowym miernikiem oceny pożyteczności pracy sądu był udział porozumień w ogólnej ilości spraw przyjętych do rozpoznania w jednostce organizacyjnej.
6. Zawarte porozumienie przez strony / sentencja sądowa była opatrzona terminem ważności. Zarządzający powinien zderzyć się z rezultatami swojego zarządu wysłuchując stron po upływie terminu ważności sentencji, korygować ją w przypadku potrzeby, lub powstrzymać się od dalszej ingerencji.
7. Końcem postępowania sądowego było zrealizowanie celu ustalonego porozumieniem / sentencją a nie chwila ogłoszenia wyroku.
Mruczkowski
Presseinfo-PL
śr., 8 cze, 14:59
Szanowny Panie,
w odpowiedzi na Pana e-mail, uprzejmie informuję, że zadaniem Trybunału jest zapewnienie poszanowania prawa Unii oraz zapewnienie jego jednolitej wykładni. Swoje kompetencje Trybunał wykonuje w zakresie określonym w traktatach i innych aktach prawa UE, w ramach toczących się przed nim postępowań. Sąd Unii Europejskiej, będący częścią Trybunału Sprawiedliwości, jest wyłącznie właściwy w zakresie skarg podmiotów prywatnych (osób fizycznych i prawnych) skierowanych przeciwko instytucjom i organom Unii. W postępowaniu przed Sądem konieczne jest, by osobę prywatną reprezentował adwokat lub radca prawny.
Z poważaniem,
Marguerite Leskiewicz
Assistante
Wydział ds. kontaktów z mediami i informacji


Pomoc

Dostępne dla uczestników zalogowanych do edycji.

Pomoc administratora w korzystaniu z aplikacji.