pt
Jawność intencji - pierwsza zasada praworządności

Porozumienie

w znaczeniu statycznym - stan w którym kwestie sporne nie istnieją.

w znaczeniu czynnościowym - dążenie do osiągnięcia takiego stanu.

w znaczeniu atrybutowym - cechy porozumienia (prawdziwe, fałszywe, pożyteczne, szkodliwe, itd.)


Sąd Pokoju


Tworzony jest przez uczestników, każdego z osobna i wszystkich razem.

Celem postępowania jest sformułowanie sentencji - przyczyny konfliktu, podmiot chroniony, cel wspólny, sposoby realizacji celu.

Celem wspólnym uczestników jest ochrona jednoznacznie określonego dobra wspólnego.

Negocjacje - Mediacja - Zarządzanie

Deklaracja dobrej woli


1. Zgoda na rozmowę o intencjach i przyczynach konfliktu.
2. Cele przed sposobami.
3. Słuszność, szczerość w określaniu dobra wspólnego.
4. Rezygnacja z działania wobec innych osób w zatajonych intencjach.
Konfrontacja celów uzgodnionych z rzeczywistym rezultatem

Intencje / Porozumienie / Sentencja / Uzasadnienie władzy


1. Podmiot chroniony
2. Wartości chronione. Dobro wspólne. Prawa, normy, zwyczaje, reguły powszechnie obowiązujące.
3. Cel. Oczekiwany pożyteczny rezultat w ochronie dobra wspólnego.
4. Sposoby realizacji celu.

Inicjator, wygrywający i przegrywający posiadają identyczne prawo do sądu. To jest prawo do rozpoznania i ustalenia przyczyn konfliktu, wskazania przez sąd podmiotu chronionego, wartości chronionej, celu wiążącego wszystkich uczestników i sposobów realizacji celu. Prawo przegrywającego do takiego ustalenia jest bezwzględne z tej przyczyny, że to przegrywający zmuszony jest do realizacji intencji sądu. Nie jest możliwa realizacja cudzych nieokreślonych intencji albo umyślnie zatajonych. Ponieważ takie wymuszanie wykształciło się jako prawo sądu do orzekania w zatajonych intencjach, konieczne jest zrównoważenie tego niebezpiecznego zwyczaju nieważnością i kasatą wyroku z chwilą ogłoszenia w przypadku, kiedy protokół z rozprawy nie zawiera projektu wyżej wymienionej sentencji.

Jedynie w szczerej rozmowie w konfliktach cele mogą być demaskowane, określone, uzgodnione.


Zasady określania celów

1. Określony przez lidera jasno, jednoznacznie, szczerze, jednym zdaniem.

2. Niedopuszczalne jest zmuszanie do realizacji celów zatajonych.

3. Wskazuje zamierzony, pożyteczny stan dobra wspólnego.

4. Niedopuszczalne jest równoczesne wymuszanie i utrudnianie realizacji celów.

5. Cele wcześniej, sposoby później.

6. Nie może być wymuszania realizacji celów już realizowanych dobrowolnie.

7. Niewłaściwe jest formułowanie celów nieczytelnie, np. zmienić, wzmocnić, poprawić.

8. Lider powinien być gotów do ujawnienia kryteriów norm, sensu, rozsądku i sprawiedliwości na podstawie których określił cele.

9. Tak formułowany, aby istniała możliwość kontroli realizacji.

10. Niedopuszczalne jest zmuszanie do zachowania nieetycznego, wbrew sumieniu wykonawcy, szkodliwych dla osób trzecich.

11. Zarządzający jest zobowiązany do koordynacji zespołu w realizacji celów.

12. Bezpieczne dla wszystkich uczestników jest ustalenie przez Zarządzającego terminu ważności (prawomocności) celów.