Brak komunikacji - pierwsza przyczyna konfliktów
List do Najwyższej Władzy Sądowniczej Pani Małgorzata Manowska
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
Od roku 1998 przekazałem do kolejnych I Prezesów Sądu Najwyższego liczne zapytania, prośby, uwagi. Streszczenie mogło by być następujące:
Sąd podejmuje różne czynności procesowe, np. zapoznaje się z treścią pozwu, wzywa do uzupełniania braków, przyjmuje odpowiedź na pozew, gromadzi akta sprawy nawet w gigantycznych ilościach tomów, odbiera zeznania stron, świadków, biegłych, ekspertów i w końcu udaje się na naradę. To wszystko powinno zakończyć się jakimś ustaleniem (utrwalonym) z którego dało by się wyczytać:
- rozpoznane przez sąd przyczyny zdarzenia, konfliktu, krzywdy,
- w ochronie którego podmiotu sąd występuje,
- wartości chronione przez sąd,
- cel sądu (spodziewany, pożyteczny rezultat).
Takie ustalenie istoty sprawy oczywiście istnieje w sędziowskiej świadomości. Problem w tym, że nie jest ujawnione przed etapem decydowania a może nawet świadomie zatajone. Jeżeli sąd nie dokonuje takiego ustalenia przed decydowaniem, to dorabianie istoty sprawy (na etapie uzasadniania) do sprawy już rozstrzygniętej było by absurdem prawnym a jest to praktyka powszechnie stosowana. Ważny temat Pierwsi Prezesi SN kwitują krótko - Sąd Najwyższy nie udziela porad prawnych.
Prośbą z dnia 18 marca 2022 r. zwróciłem się o udzielenie odpowiedzi na pytanie:
"Czy zarządzone wyrokiem sposoby bez przypisania celu podlegają egzekucji."
Także tu jest odpowiedź w stylu Sąd Najwyższy nie udziela porad prawnych.
Zapytam publicznie. Czy Pani Profesor jako Szef Władzy Sądowniczej (sektora władzy sądowniczej) zna odpowiedź na to pytanie?
Marek Mruczkowski
Rejestracja nowej sprawy.
Brak żądania jakichkolwiek danych personalnych.
Inicjatorem jest ten, kto rejestruje losowy klucz do sprawy i czas życia danych.
Logowanie
do sprawy kluczem wylosowanym / otrzymanym od inicjatora
do edycji hasłem
Inicjator jest liderem zespołu. Losuje tymczasowe hasło dla siebie i innych uczestników
Procedura
Przy pierwszym logowaniu do sprawy Inicjator proszony jest o wskazanie własnej funkcji (Zgłaszający, Mediator lub Zarządzający).
Tym sposobem decyduje o rodzaju postępowania - negocjacje, mediacja, sąd.
Warunkiem zapraszania do negocjacji jest określenie przyczyn konfliktu i intencji.
Intencje / istota ochrony - podmiot chroniony, wartości chronione, cel, proponowane sposoby realizacji celu.
Ten warunek nie dotyczy Mediatora i Zarządzającego.
Celem zespołu jest uzgodnienie sentencji - przyczyny konfliktu, istota ochrony.
W opcji sądu możliwe powołanie świadków, ekspertów, ławników.
Trzy rodzaje głosowania ławników - odpowiedź tak / nie na jedno lub cztery pytania. Głosowanie na listę do 10 pytań.
Możliwość wysyłania dokumentów i komunikatów widocznych dla wskazanego uczestnika.
Konferencja, czat, forum obecnych w sprawie.
Kasata sprawy (likwidacja danych) na zgodny wniosek stron, lub żądanie inicjatora jeśli brak innych uczestników.

Przedmiot sporu. Przyczyny konfliktu, szkody, krzywdy, straty.

Cel. Spodziewany, pożyteczny rezultat pracy zespołu.

Sentencja. Idea ochrony w sprawie - wartość chroniona, podmiot chroniony, cel, sposób realizacji celu.

Uzasadnienie. Wykazanie słuszności działania w związku z przyczynami konfliktu.

Wyrok. Wymuszenie zachowania w określony sposób.

Ochrona. Opieka / naprawa / ratownictwo.

Lider ochrony. Ten, którego intencje są / muszą być realizowane.

Zasady określania celów
1. Określony przez lidera jasno, jednoznacznie, szczerze, jednym zdaniem.
2. Niedopuszczalne jest zmuszanie do realizacji celów zatajonych.
3. Wskazuje zamierzony, pożyteczny stan dobra wspólnego.
4. Niedopuszczalne jest równoczesne wymuszanie i utrudnianie realizacji celów.
5. Cele wcześniej, sposoby później.
6. Nie może być wymuszania realizacji celów już realizowanych dobrowolnie.
7. Niewłaściwe jest formułowanie celów nieczytelnie, np. zmienić, wzmocnić, poprawić.
8. Lider powinien być gotów do ujawnienia kryteriów norm, sensu, rozsądku i sprawiedliwości na podstawie których określił cele.
9. Tak formułowany, aby istniała możliwość kontroli realizacji.
10. Niedopuszczalne jest zmuszanie do zachowania nieetycznego, wbrew sumieniu wykonawcy, szkodliwych dla osób trzecich.
11. Zarządzający jest zobowiązany do koordynacji zespołu w realizacji celów.
12. Bezpieczne dla wszystkich uczestników jest ustalenie przez Zarządzającego terminu ważności (prawomocności) celów.
Wzajemna kontrola intencji i rezultatu jest konieczna ponieważ:
- Rzeczywiste intencje mogą być umiejetnie ukryte, ich demaskowanie jest możliwe w swobodnej rozmowie.
- Rezultat działania zespołu może być niezgodny z wolą Zarządzającego.
- W sferze realizacji mogą pojawić się okoliczności uzazadniające konieczność zmiany sentencji ochrony.