Tezy dla Sądu Pokoju


1. Przedmiotem sprawy jest rzeczywisty cel inicjatora.

2. Prawomocność dotyczy intencji wygrywającego.

3. Rozwiązywanie konfliktów rodzinnych rozmową a nie wyrokami.

4. Konieczny zakres rozmowy - podmiot chroniony, wartości chronione, cel, sposoboby realizacji celu i przyczyny konfliktu.

5. Kto zarządza zobowiązany jest do kontroli rezultatów swego zarządzania.


Aplikacja umożliwia negocjowanie porozumienia w opcjach: Negocjacje / Mediacja / Sąd Pokoju.

Rejestracja nowej sprawy.
Brak żądania jakichkolwiek danych personalnych.
Inicjatorem jest ten, kto rejestruje losowy klucz do sprawy i czas życia danych.
losowy klucz do sprawy (sygnatura sprawy) Czas życia danych
Logowanie
do sprawy kluczem wylosowanym / otrzymanym od inicjatora
do edycji hasłem
Inicjator jest liderem zespołu. Losuje tymczasowe hasło dla siebie i innych uczestników
Procedura
Przy pierwszym logowaniu do sprawy Inicjator proszony jest o wskazanie własnej funkcji (Zgłaszający, Mediator lub Zarządzający).
Tym sposobem decyduje o rodzaju postępowania - negocjacje, mediacja, sąd.
Warunkiem zapraszania do negocjacji jest określenie przyczyn konfliktu i intencji.
Intencje / istota ochrony - podmiot chroniony, wartości chronione, cel, proponowane sposoby realizacji celu.
Ten warunek nie dotyczy Mediatora i Zarządzającego.
Celem zespołu jest uzgodnienie sentencji - przyczyny konfliktu, istota ochrony.
O opcji możliwe powołanie świadków, ekspertów, ławników.
Trzy rodzaje głosowania ławników - odpowiedź tak / nie na jedno lub cztery pytania. Głosowanie na listę do 10 pytań.
Możliwość wysyłania dokumentów i komunikatów widocznych dla wskazaneo uczestnika.
Konferencja, czat, forum obecnych w sprawie.
Kasata sprawy (likwidacja wszystkich wprowadzonych danych) na zgodny wniosek stron, lub na żadanie inicjatora jeśli brak innych uczestników.
Zasady określania celów
1. Określony przez lidera jasno, jednoznacznie, szczerze, jednym zdaniem.
2. Niedopuszczalne jest zmuszanie do realizacji celów zatajonych.
3. Wskazuje zamierzony, pożyteczny stan dobra wspólnego.
4. Niedopuszczalne jest równoczesne wymuszanie i utrudnianie realizacji celów.
5. Cele wcześniej, sposoby później.
6. Nie może być wymuszania realizacji celów już realizowanych dobrowolnie.
7. Niewłaściwe jest formułowanie celów nieczytelnie, np. zmienić, wzmocnić, poprawić.
8. Lider powinien być gotów do ujawnienia kryteriów norm, sensu, rozsądku i sprawiedliwości na podstawie których określił cele.
9. Tak formułowany, aby istniała możliwość kontroli realizacji.
10. Niedopuszczalne jest zmuszanie do zachowania nieetycznego, wbrew sumieniu wykonawcy, szkodliwych dla osób trzecich.
11. Zarządzający jest zobowiązany do koordynacji zespołu w realizacji celów.
12. Bezpieczne dla wszystkich uczestników jest ustalenie przez Zarządzającego terminu ważności (prawomocności) celów.
Kontrola rezultatów
Rezultat jako splot intencji uczestników może być niezgodny z sentencją.
Na podstawie sentencji Zarządzającego wygrywający może realizować dowolne cele.
Rzeczywiste intencje mogły być umiejętnie ukryte w negocjacjach, mediacji, postępowaniu sądowym.
Aby zapobiec takim niebezpiecznym zachowaniom konieczna jest wzajemna kontrola intencji uczestników.
Dopóki wybrany przez inmicjatora czas życia danych nie upłynie lub uczestnicy nie dokonają kasaty sprawy ciągle wszystkie dostępne funkcje aplikacji są dla takiej kontroli otwarte.