Koncepcja Sądu Pokoju Online

Sentencja

Idea ochrony w sprawie:


Podmiot chroniony

Wartości chronione (dobro wspólne)

Cel ochrony

Sposoby osiągnięcia celu.

Wyrok

Nakaz określonego działania.

Werdykt

Rezultat głosowania ławników, zwykle odpowiedź tak / nie.

Sentencje w konfliktach mogą być jawne, zatajone, szczerze czy fałszywie prezentowane.

W uczciwym procesie sentencja ochrony ujawniana jest przed wyrokiem.

Sentencje zatajone nie mogą być realizowane.

Celem zarządzania w konfliktach jest motywowanie do poszukiwania i ochrony dobra wspólnego.

Możesz wybrać drogę do porozumienia

Negocjacje / Mediacja / Sąd Pokoju

Aplikacja Dekret Zgody prowadzi do uzgodnienia tekstu Sentencji.

Sąd Pokoju

Sposób postępowania w konfliktach, gdzie sentencja jako idea ochrony nie jest aktem władzy lecz rezultatem negocjacji.

Sądowa Wartość Dodana

Udział spraw zakończonych zgodą na sentencję w ogólnej ilości spraw zgłoszonych.


Sentencja


Jeśli chcesz rozwiązać konflikt przy pomocy tej strony, przygotuj projekt sentencji.

1. Podmiot chroniony (osoba, grupa osób, rodzina, organizacja).

2. Wartości chronione. Zasady powszechnie obowiązujące.

3. Twój Cel. Oczekiwany stan dobra wspólnego.

4. Sposoby skuteczne w osiągnięciu celu.

Zagrożenia


dla racjonalnej argumentacji i porozumienia.
 • Wykluczenie rozmowy
 • Zatajone, niespójne informacje
 • Brak szczerości
 • Cele i wartości zbyt odległe
 • Ukierunkowanie na atak personalny
 • Poszukiwanie sposobu przerwania komunikacji
 • Stosowanie agresji, władzy, przemocy w miejscu przeznaczonym na argumentację
 • Wyrok


 • Dotyczy punktu 4 Sentencji
 • Jeżeli Sentencja jest rezultatem zgody, wymuszanie zachowania wyrokiem nie jest konieczne
 • W proponowanej koncepcji rozwiązywania konfliktów wyrok nie istnieje.
 • Uzasadnianie


 • Wzmacnianie prawdziwości, słuszności i szczerości wygłoszonej tezy, sentencji, roszczenia.
 • Prezentacja istoty sprawy - przyczyn konfliktu.
 • Wykazanie spójności proponowanych celów i sposobów prezentowanych w sentencji

 • Zgłaszający


  1. Możesz wybrać negocjacje, mediacje lub sąd pokoju. Opcje różnią się dostępnymi funkcjami.

  2. Zadaniem uczestników jest uzgodnienie sentencji ochrony.

  3. Po rejestracji aplikacja żąda od Inicjatora prezentacji celu dla zespołu.


  Cel jest to formalnie ustalone i przewidywane do osiągnięcia w przyszłości zamierzenie, wynikające z potrzeb społeczno - gospodarczych środowiska, w jakim dany system działa (A. Stabryła, J. Trzecieniecki 1982, s. 316).

  Cel jest ściśle związany z motywami działania czyli świadomym zaspokajaniem określonej potrzeby.


  Zasady określania celów w działaniu społecznym


  a. Jednym zdaniem.

  b. Wskazanie dobrej woli i dobra wspólnego.

  c. Oczekiwany pożyteczny rezultat.

  d. Formułowany tak, aby była możliwość konrtroli realizacji.

  e. W granicach opieki, naprawy, ratownictwa.

  f. Cele uczestników mogą być różne, cel zarządzającego wspólny dla wszystkich.


  5. Po zapisaniu cel dla zespołu może zmienić tylko Zarządzający.

  6. Po zalogowaniu do edycji wypełnij formularz projektu sentencji.

  7. Możesz usunąć sprawę jeśli Zaproszony jeszcze się nie zalogował.

  8. Jeśli Zaproszony przystąpi do negocjacji, usunięcie sprawy wymaga zgody dwóch uczestników.  Czynności Zaproszonego


  1. Zaloguj do sprawy kluczem.

  2. Aby negocjować projekt sentencji, zaloguj do edycji.

  3. Do dyspozycji czat. (Rozprawa online / czat)  Mediator / Sędzia Pokoju


  Uprawnienia

  Wydawanie zarządzeń.

  Powołanie i rozmowa ze świadkiem

  Rozprawa online

  Głosowanie ławników.

  Ogłoszenie sentencji z nadaniem terminu ważności.

  Możliwość anulowania sentencji w czasie jej ważności.

  Zmiana uczestnika

  Kasata sprawy - usunięcie wszelkich danych dotyczących sprawy.  Ławnik


  1. Zaloguj kluczem do sprawy i loginem otrzymanym od zarządzającego.

  2. Głosowanie.