The application is modeled on traditional court proceedings.

Modification concerns the distinction between a judgment and a sentence.

Judgment as the extortion of a specific behavior in this application does not occur.

Sentence is proposed as a set of 5 pieces of information:

- protected entity

- protected values

- aim

- how to achieve the aim

- causes of the conflict.

App allows you to negotiate a sentence in three options - negotiation, mediation, court.

Registration is only for a random key and data lifetime.

Author asks for comments on the proposed method of conflict resolution.

Rejestracja nowej sprawy.
Brak żądania jakichkolwiek danych personalnych.
Inicjatorem jest ten, kto rejestruje losowy klucz do sprawy i czas życia danych.
Przykład losowy klucz do sprawy (sygnatura sprawy) Czas życia danych
Logowanie
do sprawy kluczem wylosowanym / otrzymanym od inicjatora
do edycji hasłem
Inicjator jest liderem zespołu. Losuje tymczasowe hasło dla siebie i innych uczestników
Procedura
Przy pierwszym logowaniu do sprawy Inicjator proszony jest o wskazanie własnej funkcji (Zgłaszający, Mediator lub Zarządzający).
Tym sposobem decyduje o rodzaju postępowania - negocjacje, mediacja, sąd.
Warunkiem zapraszania do negocjacji jest określenie przyczyn konfliktu i intencji.
Intencje / istota ochrony - podmiot chroniony, wartości chronione, cel, proponowane sposoby realizacji celu.
Ten warunek nie dotyczy Mediatora i Zarządzającego.
Celem zespołu jest uzgodnienie sentencji - przyczyny konfliktu, istota ochrony.
W opcji sądu możliwe powołanie świadków, ekspertów, ławników.
Trzy rodzaje głosowania ławników - odpowiedź tak / nie na jedno lub cztery pytania. Głosowanie na listę do 10 pytań.
Możliwość wysyłania dokumentów i komunikatów widocznych dla wskazanego uczestnika.
Konferencja, czat, forum obecnych w sprawie.
Kasata sprawy (likwidacja danych) na zgodny wniosek stron, lub żądanie inicjatora jeśli brak innych uczestników.
Zasady określania celów
1. Określony przez lidera jasno, jednoznacznie, szczerze, jednym zdaniem.
2. Niedopuszczalne jest zmuszanie do realizacji celów zatajonych.
3. Wskazuje zamierzony, pożyteczny stan dobra wspólnego.
4. Niedopuszczalne jest równoczesne wymuszanie i utrudnianie realizacji celów.
5. Cele wcześniej, sposoby później.
6. Nie może być wymuszania realizacji celów już realizowanych dobrowolnie.
7. Niewłaściwe jest formułowanie celów nieczytelnie, np. zmienić, wzmocnić, poprawić.
8. Lider powinien być gotów do ujawnienia kryteriów norm, sensu, rozsądku i sprawiedliwości na podstawie których określił cele.
9. Tak formułowany, aby istniała możliwość kontroli realizacji.
10. Niedopuszczalne jest zmuszanie do zachowania nieetycznego, wbrew sumieniu wykonawcy, szkodliwych dla osób trzecich.
11. Zarządzający jest zobowiązany do koordynacji zespołu w realizacji celów.
12. Bezpieczne dla wszystkich uczestników jest ustalenie przez Zarządzającego terminu ważności (prawomocności) celów.
Wzajemna kontrola intencji i rezultatu jest konieczna ponieważ:
- Rzeczywiste intencje mogą być umiejetnie ukryte, ich demaskowanie jest możliwe w swobodnej rozmowie.
- Rezultat działania zespołu może być niezgodny z wolą Zarządzającego.
- W sferze realizacji mogą pojawić się okoliczności uzazadniające konieczność zmiany sentencji ochrony.