Porozumienie

Ochrona rodziny. Postępowanie sądowe. Organizacja i zarządzanie w konfliktach. Zespół podstawowy tworzą Zgłaszający i Zaproszony. Mediator i Zarządzający są proszeni o pomoc w komunikacji. Zarządzający może powołać zespół głosujący w sprawie (ławnicy), także ekspertów (świadkowie). Korzystanie z aplikacji jest darmowe.

1. Przedmiot sprawy

Generalny cel Zgłaszającego (inicjatora). Wskazany po zalogowaniu do sprawy. Możesz wybrać opcję - ustalenie, naprawa lub ratownictwo.

2. Istota sprawy

Przyczyny konfliktu. Każdy uczestnik ujawnia własne wyobrażenie istoty sprawy. Jawność poglądów może doprowadzić do usunięcia przyczyn konfliktu już w takiej konfrontacji.

3. Legitymacja

jest odpowiedzią na pytanie z jakiej przyczyny obecność Zarządząjącego w sprawie jest lub nie jest konieczna. Z wyjątkiem szczególnych przypadków ratownictwa, zadaniem osób trzecich jest pomoc w osiągnięciu przez strony porozumienia.

4. Sentencja

Podmiot chroniony, wartości chronione, cel ochrony, sposób realizacji celu. Zgoda na tekst drugiej strony kończy negocjacje. W obecności Zarządzającego czas negocjacji ograniczony do 1 miesiąca. W przypadku braku porozumienia sentencję z terminem ważności ogłasza Zarządzający.

5. Kontrolowanie

Wskazany termin ważności sentencji jest terminem kontroli realizacji celów. W okresie ważności sentencja może być korygowana na wniosek uczestnika. Może być zarządzona kasata wszelkich ustaleń, zmieniony przedmiot sprawy i wznowienie negocjacji.

Instrukcja

Ochrona - opieka, naprawa, ratownictwo.

Istota sprawy - przyczyny konfliktu.

Sentencja – kto jest chroniony, jakie wartości, w jakim celu, jakimi sposobami.

Porozumienie – zgoda na tekst sentencji.

Cel - pożyteczny rezultat działania zespołu w sprawie.


Zasady formułowania celów

1. Wyznaczany innym osobom szczerze w granicach dobra wspólnego.

2. Formułowany krótko, jasno, jednoznacznie, w jednym zdaniu.

3. Możliwy do osiągnięcia, jeszcze nie zrealizowany.

4. Cel wskazuje wartość, sposób czynność.

5. Cele i sposoby nie mogą być wzajemnie sprzeczne.

6. Cele wcześniej, sposoby później.

7. Możliwość kontroli realizacji.

8. Wiąże sprzeczności.

9. Wskazuje wartość dodaną.

Podstawowym sposobem wyjścia z konfliktu jest negocjowanie sentencji:

a. Przedmiot sprawy (cel, który mógłby być celem wspólnym uczestników)

b. Istota sprawy (przyczyny konfliktu)

c. Intencje (podmiot chroniony, wartości chronione, cel, sposób)


Drugim sposobem jest mediacja. Celem mediacji także jest uzgodnienie sentencji w powyższym zakresie.


Trzecim sposobem jest sąd. Cel postępowania sądowego jak wyżej.

W przypadku braku porozumienia stron, sentencję ogłasza Zarządzający.